System przeciwpożarowy  – przeznaczenie

W każdym obiekcie istnieje zagrożenie pojawienia się dymu lub ognia, dlatego warto zadbać o posiadanie właściwej instalacji przeciwpożarowej. Celem systemu sygnalizacji pożaru jest jak najszybsza detekcja zagrożenia pożarowego w obiekcie. Uruchomia on również systemy wspomagające bezpieczeństwo pożarowe takie jak systemy zamknięć ogniowych, czy systemy oddymiania, oraz przekazuje informacje poprzez sygnalizatory do wszystkich osób o konieczności ewakuacji.

Instalacje sygnalizacji pożaru zapewniają użytkownikom możliwość zareagowania na niebezpieczeństwo w odpowiednio krótkim czasie, a co za tym idzie bezpieczne opuszczenie przez ludzi stref zagrożonych pożarem i szybka reakcje służb ratunkowych.

Systemy sygnalizacji pożaru proponowane przez naszą firmę współpracują z innymi systemami bezpieczeństwa pożarowego i poprzez sterowanie i kontrolę realizują poniższe zadania:

fire alarm systems
  • oddymianie dróg ewakuacyjnych w obiekcie
  • usuwanie zadymienia w strefach objętych zagrożeniem
  • uruchomienie systemów zamknięć ogniowych
  • inicjacja instalacji systemów gaszenia gazami lub wodą

Będąc firmą z wieloletnim doświadczeniem w branży zabezpieczeń pożarowych proponujemy Państwu kompleksową i profesjonalną obsługę związaną z instalacjami systemów sygnalizacji pożaru. Specjalizujemy się w zabezpieczaniu zarówno obiektów biurowych i handlowo – usługowych jak i przemysłowych, charakteryzujących się skomplikowanymi procesami technologicznymi i trudnymi warunkami bytowymi. Dzięki wiedzy uzyskanej przez wszystkie lata naszej działalności, możemy zaproponować rozwiązania dopasowane technicznie i finansowo do indywidualnych wymagań klientów.

  •     prace projektowe
  •     dostawa urządzeń
  •     montaż systemu sygnalizacji pożaru
  •     integracja z systemami bezpieczeństwa obiektu
  •     wdrożenie i szkolenia
  •     opieka serwisowa
alarm systems

Do wykonywanych instalacji wykorzystujemy urządzenia wiodących na naszym rynku producentów systemów sygnalizacji pożaru takich jak POLON-ALFA, W2, ESSER, SCHRACK, D+H.

Wdrażane przez naszą firmę systemy sygnalizacji pożaru spełniają wszystkie obowiązujące normy i przepisy, a instalowane urządzenia posiadają atesty i świadectwa dopuszczenia instytutów certyfikujących.

Czym jest system ochrony przeciwpożarowej?

System sygnalizacji pożaru to zespół urządzeń, czujników i procedur zaprojektowanych w celu wykrycia, sygnalizacji i powiadamiania o pożarze lub zagrożeniu pożarowym. Głównym celem takiego systemu jest szybkie wykrycie ewentualnego pożaru i uruchomienie odpowiednich środków bezpieczeństwa. Systemy te mają na celu zminimalizowanie ryzyka strat materialnych i zapewnienie bezpieczeństwa życia ludzi. 

Składniki systemu sygnalizacji pożaru

Mogą różnić się one w zależności od skali obiektu oraz wymogów bezpieczeństwa, ale w typowym przypadku składa się z następujących elementów: 

Detektory pożaru: są kluczowym elementem systemu sygnalizacji pożaru. Służą do wykrywania obecności dymu, temperatury lub innych czynników wskazujących na pożar. W zależności od rodzaju wykrywanego zagrożenia, wyróżniamy różne typy detektorów: 

Detektory dymu: Wykrywają obecność cząstek dymu w powietrzu i są najczęściej stosowane wewnątrz pomieszczeń. 

Detektory ciepła: Reagują na szybkie wzrosty temperatury, co jest szczególnie przydatne w miejscach, gdzie może występować duża ilość kurzu lub dymu, które mogłyby spowodować fałszywe alarmy detektorów dymu. 

Detektory płomienia: Rozpoznają charakterystyczne wzorce światła emitowane przez płomienie. 

Detektory gazu: Wykrywają obecność szkodliwych gazów, takich jak dwutlenek węgla (CO) czy dwutlenek siarki (SO2), które mogą świadczyć o pożarze. 

Detektory liniowe: Składają się z linii detekcyjnej w postaci kabla, który reaguje na zmiany temperatury spowodowane pożarem. 

Centrala alarmowa: To główny element systemu, który odbiera sygnały z detektorów pożaru i podejmuje odpowiednie działania. Po wykryciu zagrożenia, centrala alarmowa może włączyć różne środki ostrzegawcze, takie jak alarm dźwiękowy i optyczny oraz powiadomić odpowiednie służby ratownicze. 

Sygnalizatory dźwiękowe i optyczne: Są to urządzenia, które generują alarm dźwiękowy oraz alarm wizualny. Mają za zadanie poinformować ludzi w budynku o wystąpieniu zagrożenia pożarowego. 

Przyciski alarmowe: To specjalne przyciski, które pozwalają użytkownikom na ręczne uruchomienie alarmu w razie wykrycia pożaru lub innych sytuacji awaryjnych. 

Automatyczne systemy gaśnicze: Niektóre systemy sygnalizacji pożaru mogą być zintegrowane z systemami automatyki gaśniczej, które automatycznie wyzwalają gaśnice lub systemy gaszenia, aby stłumić pożar w jego wczesnym stadium. 

Panele kontrolne: Służą do monitorowania i sterowania systemem sygnalizacji pożaru. Operatorzy mogą korzystać z panelu kontrolnego, aby zobaczyć status czujników, wyłączać błędne alarmy, aktywować ręczne alarmy itp. 

System komunikacji zewnętrznej: Zaawansowane systemy mogą być również skonfigurowane w taki sposób, aby automatycznie wysyłać powiadomienia do odpowiednich służb ratunkowych, takich jak straż pożarna, policja, itp., w przypadku wykrycia pożaru. 

Systemy powiadomienia: W większych budynkach, gdzie może być wiele kondygnacji lub oddzielnych pomieszczeń, stosuje się systemy powiadomienia, które umożliwiają przekazanie ostrzeżenia o pożarze na różne piętra lub strefy w budynku. 

Przewody i/lub łączność bezprzewodowa: Systemy sygnalizacji pożaru wykorzystują przewody lub technologię bezprzewodową do komunikacji między detektorami, sygnalizatorami i centralą alarmową. 

System zasilania: Systemy sygnalizacji pożaru wymagają niezawodnego zasilania, zapewnianego przez akumulatory lub generatory. 

Podział systemów sygnalizacji pożaru

Systemy adresowalne

W systemach adresowalnych każde urządzenie w systemie ma przypisany unikalny adres, dzięki czemu centrala może jednoznacznie zidentyfikować, który dokładnie detektor wykrył zagrożenie. Pozwala to na bardziej precyzyjne lokalizowanie pożaru i szybszą reakcję na alarm.  

Systemy konwencjonalne

W systemach konwencjonalnych detektory są podzielone na strefy, a każda strefa ma przypisaną grupę detektorów. Gdy któryś z detektorów w danej strefie wykryje zagrożenie, centrala może jedynie określić, w której strefie wystąpił alarm, a nie konkretnie który detektor. Systemy te są prostsze i tańsze w instalacji, ale mają ograniczenia w lokalizacji pożaru. 

Wiele systemów sygnalizacji pożaru łączy w sobie cechy zarówno adresowalnych, jak i konwencjonalnych, co pozwala na dostosowanie systemu do konkretnych potrzeb obiektu. 

System sygnalizacji pożaru odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpiecznej ewakuacji ludzi z zagrożonego budynku. Alarmy dźwiękowe i wizualne ostrzegają o zagrożeniu, umożliwiając szybkie działanie. Dodatkowo, na niektórych panelach kontrolnych można zlokalizować plany ewakuacyjne i drogowskazy, które ułatwiają osobom opuszczającym budynek znalezienie najbezpieczniejszej trasy. 

Warto zauważyć, że systemy sygnalizacji pożaru mogą się różnić w zależności od rodzaju i rozmiaru budynku, a także wymagań dotyczących bezpieczeństwa. W każdym przypadku kluczowym celem jest jednak jak najszybsze wykrycie zagrożenia i ochrona ludzi oraz mienia przed skutkami pożaru. 

Należy zaznaczyć, że istnieje wiele specjalistycznych rozwiązań i dodatkowych funkcji, które mogą być dostępne w bardziej zaawansowanych systemach sygnalizacji pożaru. Ostateczny wybór rodzaju i składu systemu powinien być dokładnie przemyślany, uwzględniając charakterystykę obiektu oraz obowiązujące przepisy i standardy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Systemy przeciwpożarowe podsumowanie

Podsumowując, system sygnalizacji pożaru składa się z detektorów pożaru, centrali alarmowej, sygnalizatorów dźwiękowych i optycznych, systemów powiadomienia, ewentualnie systemów gaśniczych oraz tablic ewakuacyjnych i elementów komunikacyjnych. Ważne jest, aby system był odpowiednio zaprojektowany, zainstalowany i regularnie poddawany konserwacji, aby zapewnić jego niezawodność i skuteczność w przypadku wystąpienia pożaru.