Fire protection system - purpose

In every facility there is a threat of smoke or fire, so it is worth taking care to have a proper fire alarm system. The purpose of a fire alarm system is to detect the fire hazard in a facility as quickly as possible. It also activates systems supporting fire safety, such as fire closing systems or smoke removal systems, and transmits information via signalling devices to all persons on the need to evacuate.

Fire alarm systems ensure that users can react to the danger in a suitably short time, and thus ensure that people can leave the fire zones safely and that the emergency services can react quickly.

The fire alarm systems offered by our company work together with other fire safety systems and carry out the following tasks through control and monitoring:

fire alarm systems
  • smoke extraction from escape routes in the building
  • removal of smoke in endangered areas
  • activation of fire-fighting systems
  • initiation of installation of gas or water extinguishing systems

As a company with many years of experience in the fire protection industry, we offer you comprehensive and professional services related to installation of fire alarm systems. We specialise in protecting both office and commercial buildings and industrial facilities, characterised by complex technological processes and difficult living conditions. Thanks to the knowledge we have gained throughout all the years of our activity, we can offer solutions tailored technically and financially to individual customer requirements.

  •     design work
  •     delivery of equipment
  •     installation of the fire alarm system
  •     integration with facility security systems
  •     implementation and training
  •     servicing
alarm systems

For installations we use devices of the leading manufacturers of fire alarm systems on our market, such as POLON-ALFA, W2, ESSER, SCHRACK, D+H.

The fire alarm systems implemented by our company comply with all applicable standards and regulations, and the installed devices have attestations and certificates of approval issued by certification institutes.

Czym jest system ochrony przeciwpożarowej?

System sygnalizacji pożaru to zespół urządzeń, czujników i procedur zaprojektowanych w celu wykrycia, sygnalizacji i powiadamiania o pożarze lub zagrożeniu pożarowym. Głównym celem takiego systemu jest szybkie wykrycie ewentualnego pożaru i uruchomienie odpowiednich środków bezpieczeństwa. Systemy te mają na celu zminimalizowanie ryzyka strat materialnych i zapewnienie bezpieczeństwa życia ludzi. 

Składniki systemu sygnalizacji pożaru

Mogą różnić się one w zależności od skali obiektu oraz wymogów bezpieczeństwa, ale w typowym przypadku składa się z następujących elementów: 

Detektory pożaru: są kluczowym elementem systemu sygnalizacji pożaru. Służą do wykrywania obecności dymu, temperatury lub innych czynników wskazujących na pożar. W zależności od rodzaju wykrywanego zagrożenia, wyróżniamy różne typy detektorów: 

Detektory dymu: Wykrywają obecność cząstek dymu w powietrzu i są najczęściej stosowane wewnątrz pomieszczeń. 

Detektory ciepła: Reagują na szybkie wzrosty temperatury, co jest szczególnie przydatne w miejscach, gdzie może występować duża ilość kurzu lub dymu, które mogłyby spowodować fałszywe alarmy detektorów dymu. 

Detektory płomienia: Rozpoznają charakterystyczne wzorce światła emitowane przez płomienie. 

Detektory gazu: Wykrywają obecność szkodliwych gazów, takich jak dwutlenek węgla (CO) czy dwutlenek siarki (SO2), które mogą świadczyć o pożarze. 

Detektory liniowe: Składają się z linii detekcyjnej w postaci kabla, który reaguje na zmiany temperatury spowodowane pożarem. 

Centrala alarmowa: To główny element systemu, który odbiera sygnały z detektorów pożaru i podejmuje odpowiednie działania. Po wykryciu zagrożenia, centrala alarmowa może włączyć różne środki ostrzegawcze, takie jak alarm dźwiękowy i optyczny oraz powiadomić odpowiednie służby ratownicze. 

Sygnalizatory dźwiękowe i optyczne: Są to urządzenia, które generują alarm dźwiękowy oraz alarm wizualny. Mają za zadanie poinformować ludzi w budynku o wystąpieniu zagrożenia pożarowego. 

Przyciski alarmowe: To specjalne przyciski, które pozwalają użytkownikom na ręczne uruchomienie alarmu w razie wykrycia pożaru lub innych sytuacji awaryjnych. 

Automatyczne systemy gaśnicze: Niektóre systemy sygnalizacji pożaru mogą być zintegrowane z systemami automatyki gaśniczej, które automatycznie wyzwalają gaśnice lub systemy gaszenia, aby stłumić pożar w jego wczesnym stadium. 

Panele kontrolne: Służą do monitorowania i sterowania systemem sygnalizacji pożaru. Operatorzy mogą korzystać z panelu kontrolnego, aby zobaczyć status czujników, wyłączać błędne alarmy, aktywować ręczne alarmy itp. 

System komunikacji zewnętrznej: Zaawansowane systemy mogą być również skonfigurowane w taki sposób, aby automatycznie wysyłać powiadomienia do odpowiednich służb ratunkowych, takich jak straż pożarna, policja, itp., w przypadku wykrycia pożaru. 

Systemy powiadomienia: W większych budynkach, gdzie może być wiele kondygnacji lub oddzielnych pomieszczeń, stosuje się systemy powiadomienia, które umożliwiają przekazanie ostrzeżenia o pożarze na różne piętra lub strefy w budynku. 

Przewody i/lub łączność bezprzewodowa: Systemy sygnalizacji pożaru wykorzystują przewody lub technologię bezprzewodową do komunikacji między detektorami, sygnalizatorami i centralą alarmową. 

System zasilania: Systemy sygnalizacji pożaru wymagają niezawodnego zasilania, zapewnianego przez akumulatory lub generatory. 

Podział systemów sygnalizacji pożaru

Systemy adresowalne

W systemach adresowalnych każde urządzenie w systemie ma przypisany unikalny adres, dzięki czemu centrala może jednoznacznie zidentyfikować, który dokładnie detektor wykrył zagrożenie. Pozwala to na bardziej precyzyjne lokalizowanie pożaru i szybszą reakcję na alarm.  

Systemy konwencjonalne

W systemach konwencjonalnych detektory są podzielone na strefy, a każda strefa ma przypisaną grupę detektorów. Gdy któryś z detektorów w danej strefie wykryje zagrożenie, centrala może jedynie określić, w której strefie wystąpił alarm, a nie konkretnie który detektor. Systemy te są prostsze i tańsze w instalacji, ale mają ograniczenia w lokalizacji pożaru. 

Wiele systemów sygnalizacji pożaru łączy w sobie cechy zarówno adresowalnych, jak i konwencjonalnych, co pozwala na dostosowanie systemu do konkretnych potrzeb obiektu. 

System sygnalizacji pożaru odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpiecznej ewakuacji ludzi z zagrożonego budynku. Alarmy dźwiękowe i wizualne ostrzegają o zagrożeniu, umożliwiając szybkie działanie. Dodatkowo, na niektórych panelach kontrolnych można zlokalizować plany ewakuacyjne i drogowskazy, które ułatwiają osobom opuszczającym budynek znalezienie najbezpieczniejszej trasy. 

Warto zauważyć, że systemy sygnalizacji pożaru mogą się różnić w zależności od rodzaju i rozmiaru budynku, a także wymagań dotyczących bezpieczeństwa. W każdym przypadku kluczowym celem jest jednak jak najszybsze wykrycie zagrożenia i ochrona ludzi oraz mienia przed skutkami pożaru. 

Należy zaznaczyć, że istnieje wiele specjalistycznych rozwiązań i dodatkowych funkcji, które mogą być dostępne w bardziej zaawansowanych systemach sygnalizacji pożaru. Ostateczny wybór rodzaju i składu systemu powinien być dokładnie przemyślany, uwzględniając charakterystykę obiektu oraz obowiązujące przepisy i standardy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Systemy przeciwpożarowe podsumowanie

Podsumowując, system sygnalizacji pożaru składa się z detektorów pożaru, centrali alarmowej, sygnalizatorów dźwiękowych i optycznych, systemów powiadomienia, ewentualnie systemów gaśniczych oraz tablic ewakuacyjnych i elementów komunikacyjnych. Ważne jest, aby system był odpowiednio zaprojektowany, zainstalowany i regularnie poddawany konserwacji, aby zapewnić jego niezawodność i skuteczność w przypadku wystąpienia pożaru.