Sterowanie urządzeniami gaśniczymi

Uruchomienie systemu gaszenia gazem wykorzystującego środek gaśniczy Novec (FK-5-1-12) lub FM 200 (HFC-227ea) może być realizowane na trzy sposoby:

Podstawowym sposobem jest uruchomienie automatyczne, poprzez system sygnalizacji pożaru

Drugim sposobem jest uruchomienie ręczne zdalne, które może być zrealizowane poprzez naciśnięcie przycisku zlokalizowanego na zewnątrz pomieszczenia

Trzecim sposobem jest uruchomienie ręczne, które może być zrealizowane przez pracowników tylko wewnątrz pomieszczenia wyzwalaczem ręcznym umieszczonym na zaworze zbiornika.

Pobudzona czujka sygnalizuje swój stan czerwonym, pulsującym światłem diody LED zamontowanej na obudowie. Jeżeli pobudzona została czujka zamontowana w przestrzeni pod podłogą techniczną, lub w przestrzeni miedzy sufitowej jej stan jest sygnalizowany na tablicy nad wejściem do pomieszczenia.

W przypadku potwierdzenia przyciskiem w centrali pożarowej, operator ma ustalony czas na sprawdzenia zagrożenia. Przy braku reakcji ze strony obsługi, po zadanym czasie następuje Alarm I stopnia. Zapala się jedna z lampek sygnalizacji LINIA 1 lub LINIA 2. Miga wyświetlacz alarmu ogólnego z napisem POŻAR
Centrala automatycznego gaszenia realizuje następujące czynności:

  •  następuje włączenie sygnalizatorów akustycznych w pomieszczeniu
  • następuje zamknięcie klap pożarowych w kanałach nawiewnych i wyłączenie wentylacji pomieszczenia.
  • System automatycznego gaszenia oczekuje na sygnał z centrali pożarowej o wzbudzeniu alarmu w drugiej linii dozorowej. W przypadku braku zadziałania drugiej linii dozorowej lub interwencji, stan alarmowania I stopnia zostanie automatycznie skasowany po 3 godz. licząc od momentu jego wystąpienia.

Zadziałanie czujki na drugiej linii dozorowej wywołuje Alarm II stopnia i uruchomienie procedury automatycznego gaszenia:

  • następuje włączenia sygnalizatorów optycznych wzywających do ewakuacji.
  • następuje rozpoczęcie odliczania czasu do wyzwolenia środka gaśniczego.

Po upływie czasu na ewakuacje następuje;

  • włączenie zewnętrznych sygnalizatorów optycznych nad wejściami do pomieszczenia informujących rozpoczęciu gaszenia i o zakazie wejścia.
  •  podanie sygnału do zaworu elektromagnetycznego, wyzwalającego butle z zestawu.

Środek gaśniczy po wyzwoleniu z butli przechodzi przez zawory butlowe, węże elastyczne, zawory zwrotne do kolektora. Z kolektora przez główną dyszę rozprężną i rurociągi rozprowadzające przedostaje się do dysz rozprężnych rozmieszczonych w bronionym pomieszczeniu pod stropem i w przestrzeni pod podłogą techniczną. Następuje uwolnienia gazu gaszącego w pomieszczeniu.
Na płycie czołowej centrali automatycznego gaszenia miga czerwona lampka GASZENIE.

Przed wejściami do pomieszczeń gaszonych gazem montuje się przyciski START GASZENIA i STOP GASZENIA.
Przyciski STOP GASZENIA służą do przerwania procedury automatycznego gaszenia.
Przyciski START GASZENIA służą do wznowienia procedury.

Możliwe jest też wyzwolenie środka gaśniczego bez udziału centrali automatycznego gaszenia.
Ręczne awaryjne wyzwolenie można przeprowadzić poprzez przesterowanie siłownika ręcznego oznaczonego kolorem czerwonym znajdującego się na zaworze butli zestawu.